تئاتر

در این قسمت خبر ها و نمایش های تئاتر و … قرار می گیرد.

تاریخچه تیاتر در ایران 3

ناصرالدین شاه مسعود میرزا ظل السلطان محمد علی فروغی، عبداله مستوفی‌، علی اکبر داورفر، فهیم الملک ، سید علی نصر فن هنرپیشگی تئاتر،تیاتر تئاتر نوین ایران تئاتر ملی - تاریخچه تیاتر در ایران 3

  ناصرالدین شاه تئاتر اروپایی را اندکی دیده بود و چون به ایران بازگشت، مسبب تحولی در اجرای تعزیه‌های درباری شد. در این دوره بود که تکیه دولت ساخته شد و بدعت دیگر، وجود تعزیه‌گردان بود که معادل ناظم نمایش یا رژیسور است. مقارن این احوال بود که نخستین رشته از …

ادامه نوشته »

تاریخچه تیاتر در ایران 2

ناصر الدین شاه شیخ شیپور، شیخ کرنا ،کریم شیره‌ای دارالفنون تکیه دولت تاريخ بخارا انقلاب مشروطیت انجمن اخوت اکت Act، سن، لژوکوکمه دلی، باله، اپرا، تماشاخانه آکادمیک - تاریخچه تیاتر در ایران 2

شايد يکی از روشنترين مدارک قابل استناد در مورد وجود نمايش “تاريخ بخارا“ باشد که در ٥٢٢ بوسيله ی ابونصر قبادی به فارسی ترجمه شده که در آن از تعزيه ی مردم بخارا بر مرگ سياوش سخن می رود : “مردمان بخارا را در کشتن سياوش نوحه است چنانکه در …

ادامه نوشته »