قیمت کنسول های بازی

74
قیمت ها بر اساس هر 1 بار در هفته تغییر می کند

قیمت کنسول های بازی

نامشرکتمگا پیکسلقیمت (ریال)
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Pro HDR ۱TB PES۲۰۱۸Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۶۰,۲۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Pro ۱TB Region ۲Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ ۵۰۰GB Region ۲Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ ۱TB Region ۲Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی با فرمان بازی PS۴ Pro ۱TB Region ۲Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۵۷,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی با پایه PS۴ Slim ۱TB Region ۲Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی با اشتراک PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim HDR ۱TB Region ۲ BlackSony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۲۱,۲۱۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Watch Dogs ۲Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۴۴,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region۲ ۳ GameSony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۳۹,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ WhiteSony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ GoldSony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۴۱,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ FIFA۱۸Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ BlackSony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Gran TurismoSony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ PES۱۸Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ FIFA۱۸Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۴۱,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ Fifa۱۸Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Call of Duty InfiniteSony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲ WhiteSony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲ FIFA۱۸Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۵۸,۹۹۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۵۷,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ FIFA۱۸Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۵۳,۹۹۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۳۹,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۳Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲ Fifa۱۸Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۱TB Region ۳Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۱TB Region ۲Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Super Slim ۵۰۰GBSony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۳۲۰GBSony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۲۵۰GBSony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۱۶۰GBSony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۱۲۰GB OrginalSony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۱۲۰GBSony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۲Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۴,۲۰۰,۰۰۰
باندل پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲Sony۱ ترابایت  /Blu-ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۳۹,۷۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت با کینکت Xbox One S ۱TBXbox۱ ترابایت  /۴K UHD Blu Ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت با فرمان بازی Xbox One S ۱TBXbox۱ ترابایت  /۴K UHD Blu Ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۵۶,۹۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One X ۱TBXbox۱ ترابایت  /۴K UHD Blu Ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۶۴,۹۹۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One S ۵۰۰GBXbox۱ ترابایت  /۴K UHD Blu Ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One S ۱TBXbox۱ ترابایت  /۴K UHD Blu Ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One ۵۰۰GBXbox۱ ترابایت  /۴K UHD Blu Ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One ۱TBXbox۱ ترابایت  /۴K UHD Blu Ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۲۵,۴۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Super Slim ۴GBXbox۱ ترابایت  /۴K UHD Blu Ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۴GBXbox۱ ترابایت  /۴K UHD Blu Ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۳۲۰GBXbox۱ ترابایت  /۴K UHD Blu Ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۲۵۰GBXbox۱ ترابایت  /۴K UHD Blu Ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ ۴GB KinectXbox۱ ترابایت  /۴K UHD Blu Ray  /AMD “Jaguar”, ۸ cores  /پشتیبانی از وای فای ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۰  ۱۵,۵۰۰,۰۰۰

 

منبع : farsnews.com

نظرات بسته شده است.